SDM (Civil), Kalka

Sr No. Name of officer Posting Period
Form To
1 Sh. Vivek Attrey, HCS 15.08.1993 12.06.1996
2. Sh. Anand Sharma, HCS 12.06.1996 13.05.1997
3. Sh. Yudhbir Singh, HCS 18.05.1997 18.10.1999
4. Sh. S.R. Vashistha, HCS 28.10.1999 09.12.1999
5. Sh. M.S. Yadav, HCS 09.12.1999 17.05.2000
6. Sh. M.K. Ahuja, HCS 17.05.2000 07.12.2000
7. Sh. Sandeep Singh, HCS 07.12.2000 25.06.2001
8. Sh. Sushil Sarwan, HCS 25.06.2001 02.04.2003
9. Sh. Devender Kaushik, HCS 02.04.2003 07.03.2004
10. Sh. Mahavir Kaushik, HCS 08.03.2004 02.06.2004
11. Sh. Devender Kaushik, HCS 02.06.2004 02.05.2005
12. Sh. Maheshwar Sharma, HCS 02.05.2005 01.10.2007
13. Dr. Saket Kumar, IAS 01.10.2007 05.02.2008
14. Smt. Monica Malik, HCS 05.02.2008 02.03.2009
15. Sh. O.P. Sharma, HCS 03.03.2009 28.07.2009
16. Sh. Yogesh Kumar, HCS 28.07.2009 19.02.2010
17. Sh. Virender Singh Sherawat 23.02.2010 03.03.2010
18. Sh. Yogesh Kumar, HCS 03.03.2010 27.09.2010
19. Smt. Vandana Disodia, HCS 03.12.2010 03.08.2011
20. Smt. Manita Malik, HCS 03.08.2011 04.06.2014
21. Sh. Shakti Singh, HCS 04.06.2014 29.11.2014
22. Ms. Gauri Midha, HCS 01.12.2014 24.01.2016
23. Mr. Ashutosh Rajan, HCS 08.02.2016 07.04.2017
23. Dr. Richa Rathee, HCS 11.04.2017 Till Date

News for locals

Stress Counseling Center

Presentation1

Swachhta Abhiyan in District Panchkula

Celebration of Independence Day

Celebration of International Yoga Day

Celebration of Dr. B. R. Ambedkar Jayanti

Chaitra Navratare,2017

Digidhan Mela

Inauguration of Collage

Fire Safety Week